X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חלוקת חברה או עסק עצמאי בהליכי גירושין

ככל שמי מהצדדים מעוניין לפתוח בהליכי גירושין, מומלץ לדעת את הדינים על מנת לקבל החלטות מושכלות. במאמר זה לא נעסוק בזוגות שהם ידועים בציבור, אלא בזוגות נשואים שעליהם חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973.

עריכת הסכם ממון

החוק קובע שצדדים יכולים לערוך הסכם ממון ביניהם באופן שבו יחליטו על התנהלותם הרכושית. במצב זה יש הבדל בין בני הזוג כבר נישאו או טרם.
ככל שהצדדים נישאו הם חייבים להביא את הסכם הממון לאישורו של ערכאה שיפוטית, בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי המוסמך בעניינם.
ככל שהצדדים טרם נישאו, יכול הסכם הממון להיות מאושר בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976.

הוראות החוק כאשר אין הסכם ממון

מצב בו אין הסכם ממון ובני הזוג נשואים, יחול עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג. על פי הוראות החוק חל הסדר איזון משאבים.

מתנות ו/או ירושות אשר ניתנו למי מהצדדים במהלך הנישואין אינן חלק מהרכוש המשותף ומהאיזון שיבוצע בין הצדדים. כמו כן, גם נכסים שהיו למי מהצדדים ערב הנישואין גם הם אינם חלק מהרכוש המשותף ומהאיזון שיבוצע בין הצדדים. למעט האמור, כל יתר כלל נכסי בני הזוג יחולקו בין הצדדים ביניהם בחלקים שווים.

זכויות שצבר שכיר/עסק עצמאי

כלל הנכסים של בני הזוג כולל גם את כל הזכויות שנצברו בתקופה האמורה, לרבות פנסיה, פיצויים הקשורים לפרישה, קרנות השתלמות, קופות גמל, חסכונות, תגמולים וכיוצ"ב.

זאת ועוד, במסת כלל הנכסים שנצברו יש לחשב את כלל הנכסים, לרבות מקרקעין, מיטלטלין, חסכונות, חשבונות בנק, וכל זכות אחרת.

ככל שיש לצדדים חברה ו/או עסק עצמאי הרי שיש להכלילה במסת נכסי בני הזוג לצורך האיזון. בעניינים אלו – הדבר מורכב שכן יכול להיות שהמדובר בחלוקת מניות, דיבידנדים או לחילופין, חובות התחייבויות והפסדים.

כמו כן, גם בעניין עסק עצמאי, יכול להיות שמדובר בעסק רווחי, בעל מוניטין, עם פוטנציאל רב או לחילופין, שמדובר בעסק כושל הרווי בהפסדים וחובות.

זאת ועוד, לערכאה השיפוטית (בית משפט או בית הדין) את איזון הנכסים, את אופן חלוקתם (שלא בחלקים שווים), את ההתחשבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מהצדדים, ואף יש חשיבות גדולה גם למועד הקובע – קרי למועד הקרע.

במקרים רבים, הצדדים אינם יודעים את שווי העסק ו/או החברה ו/או הזכויות הסוציאליות, ונדרש איש מקצוע שיסייע להם בנושא החלוקה – בין אם אקטואר או רואה חשבון, ובמקרים מתאימים כשמדובר במקרקעין- אזי שמאי.

יש טענות הגנה רבות שניתן להעלות בכל אחד ואחד מהמקרים שלעיל, אך לשם כך יש להכיר כל מקרה ומקרה לגופו לנסיבותיו.

לסיכום, חלוקת הרכוש מהווה נדבך מאוד חשוב בהליכי גירושין ובפרידה בין בני זוג. קיימת חשיבות רבה לייצוג הולם בחלוקת רכוש בגירושין. זאת החל משלב בניית האסטרטגיה, לרבות בניית כתבי הטענות והעלאת הטיעונים הרלוונטיים, לרבות ייצוג בכל ההליך המשפטי.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין