X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חוק יחסי ממון והסדר איזון משאבים

במידה ובני זוג התחתנו אחרי תאריך 1 בינואר 1974, הדרך בה תיקבע חלוקת הרכוש ביניהם היא על-פי עקרון הנקרא "עקרון איזון משאבים" המעוגן בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

לעניין עיקרון זה, חוק יחסי ממון מגדיר מהו רכוש משותף ומהו רכוש פרטי. שכן, לא כל רכוש אותו צברו בני הזוג מוגדר כרכוש משותף.

סוגי רכוש פרטי: מתנה, ירושה וגימלה עבור נזקי גוף.

סוגי רכוש משותף: נכסים, חפצים, נכסים פיננסיים, זכויות עסקיותו זכויות סוציאליות.

על פי עיקרון איזון משאבים, רק לאחר פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כל נכסיהם של בני הזוג, למעט:

  1. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו בירושה או במתנה בתקופת הנישואין.
  2. גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים לו על פי חיקוק בשל נזק גוף או מוות.
  3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שלא יכנסו למסגרת האיזון ביניהם.

חשוב להבין כי תהליך האיזון יכול להיעשות, ככלל, רק לאחר מועד פקיעת הנישואין, כלומר – רק לאחר מתן הגט בפועל. אולם, קיימים גם מקרים בהם בתי המשפט מורים על פרוק השיתוף גם לגבי זוגות שנישאו לאחר 1.1.1974, בטרם פקעו הנישואין, אך הדבר מורכב וקשה יותר. למשל, רכוש שרשום על שני בני הזוג בחלקים שווים לא מעורר בעיה, הוא לא נכנס בכלל למסגרת האיזון וברור שהוא שייך לשני בני הזוג וניתן לחלקו ללא קשר למועד פקיעת הנישואין ע"י הסכמה בין בני הזוג או ע"י הגשת תביעה לפירוק שיתוף.

על פי עיקרון איזון משאבים למעשה, החלוקה תעשה באופן כזה, שמשווים בין ערכם של הנכסים שנמצאים בבעלותו של כל אחד מבני הזוג, ובן הזוג שערכם של הנכסים שבבעלותו גבוה יותר, חייב לתת לבן הזוג השני את ההפרש בכסף או בשווה כסף.

יודגש כי, כיון שלא מדובר בזכות בעלות בנכסים, לא ניתן להוציא פסק דין הצהרתי לגבי קיומן של זכויות בעלות בנכסים, אולם ניתן לתת סעד של צו מניעה האוסר על הנתבע לעשות כל דיס פוזיציה ברכוש, כלומר אוסר על בן הזוג למכור את הנכס או להעניקו במתנה על מנת להוציאו מהאיזון.

עוד יצוין לעניין עיקרון זה כי, בני זוג שערכו הסכם ממון טרם נישואיהם, שנערך בכתב ואושר כחוק, יחול עליהם הסדר איזון המשאבים אשר נקבע בהסכם ולא ההסדר המעוגן בחוק יחסי ממון.

חושבים שמגיע לכם חלק גדול יותר מן הרכוש המשותף? מעוניינים לברר כיצד לקבל את החלק המקסימלי המגיע לכם ברכוש המשותף? פנו למשרדנו עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין