X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

חוק יחסי ממון בין בני זוג

כשבני זוג במדינת ישראל מעוניינים להתגרש, אחד החוקים החשובים ביותר בעניינם יהיו – חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973.

חוק זה מסדיר את חלוקת הרכוש בין צדדים שמעוניינים להתגרש. יחד עם זאת, יש חשיבות לא רק לחוק, אלא גם להלכה הפסוקה, והכי חשוב לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. אשר על כן, חשוב להכיר את הוראות החוק, ולהיוועץ עם עורך דין לגירושין על נסיבות כל מקרה ומקרה.

הסכם ממון

נפתח בכך שהחוק מאפשר להגדיר חלוקת רכוש אחרת מזו הקבועה בדין – והיא באמצעות הסכם ממון. הסכם ממון בין בני זוג יכול להיערך ביניהם והם אלו שיקבעו את מערכת חלוקת הרכוש ביניהם, בניגוד לקבוע בחוק. יחד עם זאת, כל עוד לא נערך הסכם ממון – הוראות החוק מחייבות.

בעריכת הסכם ממון יש צורך באישור ואימות. הסכם מסוג זה טעון אישור של בית משפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי שנתונה לו סמכות השיפוט. יחד עם זאת, הסכם ממון שנערך ונכרת טרם הנישואין, יכול להיות מאומת בידי נוטריון, כאשר חובה על הנוטריון, להיווכח שבני הזוג ניצבים בפניו עשו את ההסכם מרצון טוב וחופשי ובהבינם את משמעויותיו.

הסדר איזון המשאבים

כל עוד הצדדים לא ערכו ביניהם הסכם ממון, יחול עליהם הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון.

ההסדר קובע שעם הגירושין, זכאי כל אחד מהצדדים למחצית השווי של כלל הנכסים למעט החריגים הבאים:

א. נכסים שהיו למי מהצדדים ערב הנישואין או שקיבלו במתנה ו/או בירושה בנישואין עצמם.

ב. גמלה שמשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי או גמלה או פיצוי על פי חיקוק לאחד מהצדדים בשל נזק גוף או מוות.

ג. נכסים שהצדדים הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן.

חשוב להדגיש, כי נושאים הקשורים ברכוש מהווים פעמים רבות את סלע המחלוקת בין הצדדים.

אקטואר. רואה חשבון. שמאי

בכדי לאמוד את שווי כלל נכסי בני הזוג, נעזרים לרוב הערכאות השיפוטיות באנשי מקצוע כגון: אקטואר בכדי לאמוד שווי זכויות סוציאליות שנצברו לאורך הנישואין. חשוב להדגיש – כי זכויות שנצברו ממקומות העבודה מחלוקים מיום גמילת כל זכות וזכות. ככל שהזכות טרם גמלה, החלוקה תהיה מיום גמילתה.

רואה חשבון בכדי לאמור שווי חברה/עסק.

שמאי בכדי לאמור שווי זכויות מקרקעין או שמאי רכב.

מכירת דירת מגורים

ככלל וככל שדירה רשומה על שם שני הצדדים אין מניעה למכור אותה ולחלק את התמורה. יחד עם זאת, חוק יחסי ממון אף מעניק במסגרת איזון המשאבים הוראות ספציפיות, כך לדוגמא, לצורך איזון משאבים בימ"ש לא יורה על ביצוע מכירת דירה כל עוד לא נוכח שלילדי בני הזוג ולבן הזוג המחזיק בהם יש הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם.

עיקולים וצווי מניעה

חוק יחסי ממון מאפשר לשמור את זכויותיו של כל צד באופן שבו בכדי למנוע סיכול זכות או זכות עתידה של בן זוג, ניתן לנקוט באמצעים לזמירת זכויות כגון: צווי מניעה ו/או עיקולים שימנעו את הברחת הרכוש.

סיכום

בכדי לקבל החלטות נכונות, בין אם לגבי הדין הדתי או הדין האזרחי, בין אם בשימוש בהלכה זו או אחרת, הרי שיש לפרוס בפני עורך דין לגירושין את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר ובאמצעותה לפנות להליך משפטי מתאים.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין