X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

התרת נישואין אזרחיים – גירושין באמצעות התרת נישואין

פירוק הנישואין (גירושין) של שני בני זוג יהודיים אשר נישאו בישראל מתרחש בביתה דין הרבני האיזורי. עם זאת, עולה השאלה, כיצד מתגרשים צדדים שנישאו בנישואין אזרחיים (לדוג' בקפריסין), ומה הדין במקרה שבו צדדים מעורבים (מדתות שונות) מעוניינים להתגרש. היכן מתגרשים? מה הדין שחל? איך מתגרשים?

מידי שנה, עולים מספר הישראלים שנישאים בחו"ל הנישואין אזרחיים. בישראל לא ניתן להינשא בנישואין אזרחיים.

חלק מהישראלים שנישאים בנישואין אזרחיים עושים זאת מתוך בחירה וחלק בלית ברירה. לצדדים מעורבים קיימת בעיה להינשא בישראל ולכן המפלט הוא לעשות כן בחו"ל, בנישואין אזרחיים.

סטטיסטיקת הגירושין (שעולה מידי שנה) חלה גם על הזוגות שנישאו, מעבר לים, בטקס אזרחי. זוגות אלו מתגרשים בדרך של התרת נישואין. המדובר בגירושין שמבוצעים בבית משפט לענייני משפחה. כששני בני הזוג יהודים (גם אם נישאו בנישואין אזרחיים) הגירושין שלהם יהיו בבית הדין הרבני. כששני בני הזוג שייכים לאותה דת, בית הדין המוסמך יידון בגירושין שלהם. יחד עם זאת, כשאחד מהם יהודי והאחר לא, הגירושין יבוצעו על דרך של התרת נישואין.

איך מבצעים את ההתרה?

התרת נישואין יכולה להתבצע בהסכמה. זו הדרך היעילה, המהירה והזולה יותר. לשם כך, על הצדדים להכין מספר מסמכים, תצהירים, תצהירים הקשורים לדת וכו'.

כשאין הסכמה, יש לבצע את התרת הנישואין בדרך של הגשת תובענה לבית משפט לענייני משפחה. התקנות קובעות אילו מסמכים יש לצרף ואילו הצהרות יש לכלול. הצהרות מראש לגבי הדת אליה משתייכים בני הזוג ע"מ למנוע עיכובים מיותרים. במידה ואחד מבני הזוג נוצרי, יהיה צורך להמציא תעודת טבילה מתורגמת או לחילופין תצהיר של אדם קרוב המכיר את אחד מבני הזוג (למשל במידה ולא קיימת תעודת טבילה). כך ייעשה גם במידה ואחד מבני הזוג מוגדר כחסר דת.

במידה ובני הזוג נישאו בחתונה אזרחית והנם משתייכים לדתות שונות, לדוג' כאשר אחד מהם יהודי, בית המשפט יפנה את בקשת ההתרה לבית הדין הרבני הגדול וזאת בכדי לקבל את חוות דעתם לגבי התרת הנישואין (כשמעורב אחד הצדדים מדת יהודית). המטרה של המהלך הזה היא על מנת לא לפגוע בסיכוייהם להינשא שנית בעתיד. במידה ואי יהדותו של אחד מבני הזוג אינה מוטלת בספק, כל התהליכים הקשורים בהתרת הנישואין יתבצעו אך ורק בבית הדין לענייני משפחה משום שבמקרה זה הם אינם מוכרים לפי ההלכה היהודית.

במידה ואי היהדות של אחד מבני הזוג אינה חד משמעית, ייתכן שבית הדין הרבני יורה על קיום תהליך גירושין רגיל. בכל המקרים, בית הדין לענייני משפחה שיקבל לידיו את המסמכים יהיה זה שיחליט האם יש לו את הסמכות לפסוק בעניין התרת הנישואין או שעליו להעביר את הסמכות למקום אחר.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין