X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

מהם גירושי בזק? גירושין מהירים אחרי החתונה

ככל שחולפים השנים, אנו עדים יותר ויותר לקיומם של גירושי בזק. גירושים מהירים. נישואין שרק החלו ולפתע – בוער הרצון להתגרש, רצון שלעיתים קרובות אף ממומש. לעיתים מדובר בפחדים, לעיתים בתגלית מסוימת על בן הזוג, לעיתים בחשש להישאר במקום לא טוב ולעיתים סתם פזיזות או ויכוח טיפשי שמובילים לרצון מי מהצדדים להתגרש.

כך או כך מדובר בגירושין מהירים שאותם נכנה גירושי בזק. יש לגירושין מהירים השלכות בכל מיני תחומים. הן במישור של הדין האישי והן במישור של הדין האזרחי.

גירושין בנישואין אזרחיים או דתיים

יש הבדל משמעותי אם נישאתם בנישואין אזרחיים או בנישואין דתיים – כדת משה וישראל.

נישואין אזרחיים

בנישואין אזרחיים שבהם אחד הצדדים יהודי והאחר לא, יש לבצע לצורך גירושין – הליך התרת נישואין. הליך זה נידון בבית המשפט לענייני משפחה. לצורך ביצועו יש צורך להכין מסמכים שונים, הכוללים, בין היתר, תעודת נישואין, תרגום נוטריון למקור, תצהירים וכיוצ"ב. בפועל – התרת הנישואין מבוצעת בבית משפט לענייני משפחה. הליך של התרת נישואין – ועל אף הרצון לעיתים בגירושי בזק – ייקח בערך כשלושה חודשים (תלוי בנסיבות השונות).

ככל שהנישואין אזרחיים ושני הצדדים יהודים – הגירושין יבוצעו (חרף היות הנישואים אזרחיים) בכל מקרה בבית הדין הרבני על דרך של גט לחומרא.

גירושין בנישואין דתיים

ככל שהנישואין של הצדדים הם נישואין דתיים (כדמו"י), אזי עומדות בפני הצדדים שתי אפשרויות: האחת – להגיע להסכם בדרך של ניהול משא ומתן ובהסכמה. השניה – בדרך של תביעות משפטיות. ככל שלא מדובר בדרך של הסכמה – על מי שמגיש את תביעת הגירושין להוכיח את עילת תביעתו. השלכות הגירושים המהירים

משמורת קטינים ומזונות קטינים

לרוב בגירושין מהירים אין לצדדים ילדים, ואשר על כן "נחסכת" מהם ההתדיינות בנושא של משמורת ילדים וכפועל יוצא "נחסך" מהם גם הדיון בנושא מזונות ילדים, מדור והשתתפויות.

רכוש

על דרך הכלל הרכוש שנצבר בנישואין שייך לצדדים בחלקים שווים. לרוב בגירושין מהירים הצדדים לא צוברים רכוש רב ועל כן אין מורכבות מיוחדות לעניין של פירוק השיתוף ברכוש שנצבר. ככל שנצבר רכוש – לדוגמא דירה – הרי שיש להסדיר את כל הנושאים לגבי פירוק השיתוף על דרך של הסכם גירושין כולל ומפורט למען מניעת מחלוקות מיותרות.

זכויות סוציאליות שנצברו ממקומות עבודתם של הצדדים, בדרך כלל, מחולקות בין צדדים בחלקים שווים. יחד עם זאת, בעת של נישואין קצרים, פעמים רבות, אין טעם בחלוקה כאמור, שכן אם הפרשי הזכויות שנצברו לא גבוהות, אין טעם בכניסה של מומחים לעניין.

בכל הנוגע לרכוש – מומלץ – תמיד – שתהא חשיפת מסמכים כללית, ע"מ שההסכם ייעשה בצורה הוגנת, וע"מ שכל צד יוכל לכלכל את מעשיו. ראוי ומומלץ להיוועץ עם עורך דין גירושין לצורך האמור.

מזונות אישה וכתובה

כשיש בין צדדים הסכמות לגירושין מהירים פעמים רבות, מוותרת האישה על הכתובה ועל מזונותיה בכפוף לסידור הגט. יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות, קיימים מקרים בהם יש צד נפגע ואין וויתור על האמור. וודאי שאי וויתור על זכויות יגרום לגירושי הבזק להפוך לגירושין איטיים הכרוכות בהתדיינויות משפטיות.

הסכם גירושין

בכל מקרה, בין אם יש הסכמות וההליך מתחיל בהסכמה ובין אם ההליך מתחיל בתביעות משפטיות ואז עובר למשא ומתן, ראוי ומומלץ לערוך הסכם גירושין מקיף, אשר יכלול את כל הנושאים הקשורים בגירושי הצדדים.

הסכם אשר יסדיר את מכלול הנושאים שבין הצדדים, לרבות: מזונות ילדים ומשמורתם, זמני השהייה עימם, חלוקת רכוש, חלוקת חובות והתחייבויות, חלוקת רכבים, פירוק שיתוף בדירה, כתובה, מזונות אישה, חלוקת זכויות סוציאליות, סעיפי היעדר תביעות וכל נושא אחר אשר תפקידו להיות מוסדר בהליך הגירושין והקשור ליחסים שבין הצדדים.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין