X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

תשלום מזונות ילדים

על פי החוק החל במדינת ישראל, במקרים של גירושין בין בני זוג יהודים אשר יש להם ילדים, חייב האב להמשיך ולדאוג לכלכלתם של ילדיו. חובה זו אינה תלויה ביכולתו הכלכלית של האב. 

ישנם שני סוגים של צרכים אשר כלולים במסגרת מזונות הילדים. הסוג הראשון הינו צרכים הכרחיים והשני הינו צרכים מדין צדקה.

תחת ההגדרה של צרכים הכרחיים כלולים בין היתר כל ההוצאות הנדרשות למחיית הילדים כגון מזון, מקום לגור בו, לבוש והנעלה, חינוך מתאים לצרכיהם, טיפולים רפואיים וכד'. לעומת זאת, ההגדרה של צרכים מדין צדקה כוללים את כל אותם צרכים אשר דרושים לילדים לצורך ניהול חייהם אך אינם צרכים חיוניים לקיומם. מדובר בהוצאות לטובת בילויים חברתיים, חוגים, בילויים וכד'.

הדין בישראל לגבי יהודים (בשונה ממוסלמים נוצרים ודתות אחרות) קובע כי תשלום המזונות על ידי האב הוא חובה והוא אינו תלוי או קשור בצורה כלשהי למצבו הכלכלי של האב. גם במקרים קשים ביותר, בהם האב סובל מחוסר כיס בשל נכות רפואית או סיבה אחרת, מחייב החוק כי הוא ישא בתשלום מזונותיהם של ילדיו ולמעשה ידאג להם עוד לפני הדאגה לעצמו. האם במקרה של מזונות ילדים אינה אחראית על פי הדין בישראל לדאוג לכלכלת הילדים.

קביעת גובה תשלום מזונות ילדים

גובה תשלום המזונות יקבע על ידי הרשות השופטת (בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה) בהתאם לצרכיהם של הילדים וללא כל קשר ליכולתו הכלכלית של אביהם. את הצרכים ההכרחיים של הילדים מחויב אביהם לשלם בכל מקרה. לעומת זאת, במקרה של צרכים מן הצדקה, יוטל המימון על האב רק אם יוכח כי לפני הגירושין היו הילדים רגילים לקבלם ומצבו הכלכלי של האב מאפשר לו לשלמם. התשלום של צרכים מן הצדקה מוטל באופן רגיל על ההורים שניהם, אולם אם יוכח כי האם אינה מסוגלת לשאת במימונם, יאלץ האב לשאת בהם לבדו.

החוק מגדיר שלוש קבוצות גיל של ילדים לצורך קביעת המזונות.

  1. הקבוצה הראשונה נקראת "קטני קטנים" והיא עוסקת בילדים עד גיל 6 שנים. החובה לשאת בתשלום המזונות לילדים בקבוצת גיל זו, מוטלת באופן בלעדי על אביהם, בכל מקרה וללא קשר למצבו הרפואי, הכלכלי והתפקודי.
  2. קבוצה שנייה הינה קבוצת הגיל שבין 6 שנים ועד 15 שנים. לגבי ילדים בגילאים אלו, יהיה אביהם חייב לשאת בתשלום המזונות לצורך צרכיהם ההכרחיים בלבד ובכל הנוגע לצרכים מן הצדקה, ישאו שני ההורים בנטל מימונם.
  3. הקבוצה השלישית הינה קבוצת הגיל שבין 15 שנה ועד 18 שנה. החובה לשאת בתשלום המזונות לילדים בגילאים אלו מתחלקת בין ההורים באופן יחסי להכנסותיהם וכוללת לפי החוק מימון של ההוצאות בגין צרכים מן הצדקה בלבד שכן מדובר בילדים שלפי החוק יכולים לצאת לעבוד למחייתם במידת הצורך ולפיכך כל צרכיהם בגילאים אלו הינם צרכים מן הצדקה.

* הפסיקה בישראל הרחיבה את קבוצות הגיל הללו וקבעה קבוצה רביעית הכוללת את הילדים הנמצאים בשירות החובה הצבאי. לפי הפסיקה בתקופה זו (בדרך כלל שלוש שנים לבנים ושנתיים לבנות) יהיה חייב אביהם לשאת בתשלום שליש מסכום המזונות אותם שילם האב עד לאותו מועד שבו התגייסו ילדיו לשירות החובה.

גובה דמי המזונות כיום עומד על סך של כ- 1,400 ₪ לילד. חשוב להדגיש בעניין זה שבמקרים בהם יש יותר מילד אחד, לא יקבע סכום המזונות לפי המכפלה של הסכום הקבוע עבור ילד אחד במספר הילדים, ובסופו של דבר יהיה סכום המזונות עבור כל הילדים נמוך ממכפלה זו.

כל הזכויות שמורות – דין בבית – עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט

לקוחות וגולשים יקרים

לאור המצב, משרד עורכי דין עזרא מציע
ייעוץ משפטי טלפוני עם עורך דין גירושין