X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

התקנות שעוסקות בהסדר התדיינות בסכסוכי משפחה תשע"ו – 2016

מעבר לחוק שעוסק בהסדר התדיינויות הקשורה לסכסוך משפחתי, קיימות גם תקנות שהן בגדר הוראת שעה, אשר עוסקות אף הן באותו הנושא. קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי ע"י עורך דין העוסק בתחום וזאת בכדי שתוכלו לקבל החלטות בדרך מושכלת ומתאימה לנסיבות העניין. התקנות הותקנו מכוחו של סעיף 5 לחוק הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.

הגשת הבקשה ליישב את הסכסוך

התקנות מבהירות את כל נושא הבקשה ליישוב סכסוך משפחתי, לפיהן, הבקשה המוגדרת בחוק (ליישוב סכסוך) תוגש בין אם בידי המבקש או בין אם בידי בא כוחו, למזכירות של ערכאה שיפוטית (קרי לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני). את הבקשה ליישוב סכסוך יש להגיש על פי טופס שנקרה טופס 1. וזאת יש לקיים על פי הכללים של סמכות מקומית כפי שקובעים סדרי הדיון – במקום השיפוט המתאים.

המצאת הבקשה ליישוב סכסוך

התקנות קובעות שההמצאה של הבקשה ליישוב סכסוך תיעשה באופן שבו הערכאה השיפוטית אליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך תמציא הזמנה לצורך פגישת המהו"ת. ההזמנה תהא ערוכה על פי טופס 2 שמוגדר בתוספת, וכל על אותה הערכאה למסור דברים המסבירים את ההליך עצמו. את פגישות המהו"ת. את תוכן הפגישות מהו"ת. ואת הפרוצדורה באופן כללי.

את הבקשה ליישב את הסכסוך (כולל הזמנה ודפי ההסבר) יש להמציא לצד שכנגד באחד מהאופנים הבאים:

  • בהמצאה על ידי אותה ערכאה שיפוטית שאליה הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך בדרכים המפורטות בתקנות (דואר רשום או דואר אלקטרוני וכיוצ"ב).
  • באופן של מסירה אישית של אותה ערכאה ששיפוטית.
  • באמצעות בא כוח המבקש – שכן אז ההמצאה תבוצע תוך 3 ימים.

אי התייצבותו של צד להליך היישוב סכסוך

התקנות קובעות שהדין להזמנה לפגישת מהו"ת דינו כזימון לבית משפט. צד שלא מתייצב מסתכן בדיווח של יחידת הסיוע לערכאה השיפוטית אשר רשאית לפעול בדרך של השתת הוצאות, הארכת תקופת עיכוב הליכים וכיוצ"ב.

בידי הערכאה השיפוטית קיימות מספר אפשרויות לפעול במקרה של אי התייצבותו של צד. חשוב להבין – התייצבות זו היא חובה.

תקופה של עיכוב הליך

יחידת הסיוע תסייע לצדדים לבחון אם הם מתאימים להליך או לא, כמו גם האם יש את הכלים המספקים לצורך צרכיהם.

פגישה ראשונה הנערכת ביחידת הסיוע – בפגישת המהו"ת, מיועדת ככלל לצורך הכרות של הצדדים, בחינת היקף הסכסוך וחשוב להבין שעל הצדדים להתייצב לפגישה זו לבדם. ללא עורכי דין.

בפגישה ראשונה זו ייעשו ניסיונות להביא להסדרים זמניים. חשוב מאוד להבין שיש להסדרים אלו חשיבות רבה. אשר על כן חשוב מאוד להיוועץ ולקבל כל החלטה בצורה מושכלת ומחושבת, גם אם היא מוגדרת "כזמנית".

יחידת הסיוע היא זו שמחליטה לגבי הליך יישוב הסכסוך, ובמידת האפשר משלבים עורך דין שהינו מיחידת הסיוע.

החל מהפגישה השניה ואילך, הצדדים רשאים לצרף את באי כוחם לפגישות עצמן. יש בסמכותה של יחידת הסיוע גם לצרף אדם אחר שנוכחותו יכולה לסייע.

חשוב להדגיש כי פגישות המהו"ת והמשכן תלויות גם בצדדים עצמם וגם ביחידת הסיוע.

עוד חשוב להדגיש, כי אף צד לא יחתום בפגישות המהו"ת עצמן על הסכם בדבר הסכם גירושין, ואף אחד לא יקבל התחייבות משפטיות (לרבות סעד שזמני) אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להתייעץ עם עורך דין או עם כל אדם אחר בו הם יחפצו.

במקרה שבו יש הסכמת שני ההורים, רשאית תהא יחידת הסיוע להזמין מלפניה קטין אם ראתה שזה יהא לטובתו.

חיסיון ביחידת הסיוע

על האמור ביחידת הסיוע חל חיסיון, חלים כללים של איסור פרסום, אי קבילות של מידע שנמסר ביחידה עצמה, יחד עם זאת יחידת הסיוע רשאית לדווח לערכאה השיפוטית על התייצבות צד או אי התייצבות צד.

בחינה והמלצת דרכים ליישוב הסכסוך

בסוף הישיבה האחרונה של הצדדים ביחידת הסיוע (בפגישת המהו"ת), יחידת הסיוע תוציא המלצה באשר אופן ההליך המתאים ליישב בין צדדים את הסכסוך, וזאת בין בדרך של גישור או בדרך של ייעוץ או בדרך של שיתוף פעולה בגירושין או בטיפול זוגי.

הודעה של הצדדים

על שני הצדדים – להודיע גם ליחידת הסיוע וגם לצד השני תוך 10 יום, מיום הפגישה האחרונה ביחידת הסיוע, על רצונם בהמשך הליך חלופי שהוצע ביחידת הסיוע או על הליך אחר.

במידה ומי מהצדדים או שניהם מבקש/ים להפסיק את הליך היישוב סכסוך עוד בטרם תקופה הארכה, יודיע על כך לכולם (לצדדים, לערכאה השיפוטית וליחידת הסיוע).

תוך 15 ימים רשאי מי שביקש את היישוב סכסוך להגיש תובענה מתאימה לערכאה מוסמכת.

בקשה של סעד זמני לשמירת מצב קיים או לעיכוב היציאה מהארץ

בקשות מסוג זה, יוגשו בדרך תמציתית וקצרה, והם יכללו רק עובדות שדרושות לדיון הספציפי. לרבות הוכחות תומכות.

לאחר שהוגשה בקשה לסעד זמני מהפירוט בתקנות, הרי שעל המשיבה להגיש תשובה בתוך 10 ימים, בליווי הוכחות, וגם התשובה תיעשה בתמציתיות.

לבית משפט או לבית הדין, לפי העניין, יש רשות למחוק או להורות על תיקון בקשות שלא נעשו על פי סדר הדין.

בקשה של סעד דחוף

  • במקרים שבהם עסקינן בסעד מאוד דחוף – כמו פעולה רפואית שדרושה בקטין (מקרים שכוללים בין היתר, אשפוז, טיפול בדיקות וכו') ניתן להגיש את הבקשה על פי סדרי הדין שבתקנות.
  • בקשה שתונפק דרכון או לאישור יציאה מהארץ
  • בקשה לסעד דחוף שהינו מזונות או במקרה שבו יש להבטיח קשר של קטין עם הורה
  • תביעה שהינה מוגדרת כדחופה לגירושין, מקרה שבו צד גר בחו"ל ועלול להיווצר מצב של מניעת גירושין.
  • כל הבקשות שלעיל יוגשו כאמור, בתמציתיות, בקצרה ואלו על פי כללי סדר הדין.

סדר הדין במקרה של סעד דחוף

בית המשפט או בית הדין, לפי העניין, יבחנו את דחיפות הבקשה לסעד דחוף. היא רשאית לדון בסעד הדחוף, למחוק אותו, לדרוש תיקון, להימנע מלדון בו, להפנות ליחידת הסיוע וכדומה.

קיצור התקופה של עיכוב ההליכים

במקרים הקבועים בתקנות, רשאית הערכאה השיפוטית להורות על קיצור של תקופת ההליכים, ואלו הן במקרים שבהם, בין היתר: יש בקשה שהינה דחופה להעברתו של קטין במסגרת חינוך, מקרה של טיפול פסיכולוגי דחוף, סעד דחוף של מזונות או שמירת קשר עם קטין, הגשת כתב אישום נגד צד עב עבירות אלימות/מין וכיוצא בזה, תביעה של אישה במעון לנשים מוכות, תביעה לפירוק שיתוף או מזונות כשלצד יש צו כינוס, מקרים שבהם עלול להיווצר נזק לקטין וכיוצא בזה.

כל הזכויות שמורות - דין בבית - עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט