X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

תכססנות גט – עיכוב במתן גט והפיצויים על כך

תכססנות גט היא התנהגות של מי מהצדדים, אשר נוהג בסחטנות כלפי הצד השני, באמצעות עיכוב מתן הגט באמתלות שווא כאלה ואחרות.

תכססנות כתובה

תכססנות כתובה היא מצב שבו האישה, על אף שסוכמו הדברים בהסכם גירושין, ועל אף שאושר הסכם לפיו היא תקבל את גיטה וסודר עניין ויתור כתובתה בכפוף לסידור הגט, הרי שהאישה, חרף האמור, מעכבת את סידור הגט בביה"ד הרבני ע"י עמידה על הוצאת כתובתה, זאת בדר"כ במטרה לשפר עמדות בכל הנוגע לאיזון המשאבים שבין הצדדים.

הסכם שקיבל תוקף של פסק דין

צדדים אשר ניהלו משא ומתן, חתמו על הסכם גירושין ואישרו אותו בבימ"ש לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. במסגרת ההסכם, הצדדים התחייבו לזמנים שבהם יינתן פסק הדין לגירושין בבית הדין הרבני, ולמועדים של ביצוע סידור הגט. ברם, כשהגיע הזמן לעשות זאת, מי מהצדדים נסוג מההתחייבות שנקבעה בהסכם הגירושין ומסרב להתגרש. המדובר בצעד טקטי של מי מהצדדים, שמטרתו להיטיב את תנאי הגירושין אשר סוכמו הוצהרו ואושרו ע"י הערכאה השיפוטית.

תכססנות הגט יכולה לדוגמא לבוא לידי ביטוי בכך לאחר שהצדדים חתמו ואישרו את הסכם הגירושין ואז אחד מהם בוחר שלא להתייצב לדיונים בביה"ד הרבני, בשלבי סידור הגט.

לחלופין, יכול להיות מצב שבו מתייצב הצד המפר וטוען "פתאום" שהוא מעוניין ב"שלום בית" או שהוא מתנה סעיפים מהסכם הגירושין ורוצה לחזור ולדון בסעיפים שכבר קיבלו תוקף של פסק דין.

סרבנות גט

הגדרה כוללת שניתנה לסרבנות גט הינה – "מסורבת גט היא כל אישה שנתקלת בסירוב מתמשך של בן זוגה לגט, או בניסיון לסחוט ממנה ויתורים שונים בנוגע להחזקת ילדים, מזונות ילדים או חלוקת רכוש".

תכססנות גט לעומת זאת, היא מצב לאחר שכבר נחתם הסכם גירושין. אולם עם הגיע המועד לביצוע הגירושין עפ"י הסכם הגירושין, מי מהצדדים מסרב ומעכב את ההליך בתנאים מסוגים שונים.

פיצויים בגין תכססנות גט

המדובר בכל מקרה ונסיבותיו כאשר עקרון תום הלב ניצב כעקרון על. הסכם הגירושין הינו חוזה לכל דבר ועניין, וברגע שמי מהצדדים מפר את ההסכם, הפרה מסוג זה מקנה לביהמ"ש את היכולת לפסוק פיצויים לצד הנפגע.

בבואו לפסוק את סכום הפיצויים, ישקלל ביהמ"ש את משך הזמן שבו עוכב הגט, הנזק הכלכלי שנגרם לצד הנפגע לרבות שכר טרחת עו"ד, הסבל שנגרם לצד הנפגע בשל התנהגות מעכב הגט וכמובן נסיבות המקרה הספציפי. לרוב, ביהמ"ש יקבע, כי התקופה בגינה יפוצה הצד הנפגע תתחיל מרגע בו הופר ההסכם לראשונה, לדוגמא: הדיון הראשון ממנו נעדר המפר והלאה.

סיכום

ניכר כי ביהמ"ש אינם רואים בעין יפה את כל מה שקשור לעיכוב גט מבחינה טקטית במטרה לשפר עמדות. עם השנים ישנו ניסיון, מצד הערכאות השיפוטיות להתמודד עם המצבים הללו בין אם ע"י הטלת סנקציות ובין ע"י פסיקת פיצויים עבור זמן העיכוב ועוגמת הנפש שנגרמה לצד הנפגע כתוצאה מכך.

כל הזכויות שמורות - דין בבית - עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט