X

לייעוץ משפטי מיידי
וללא התחייבות עם
עו"ד ערן עזרא, חייגו:

052-5070050

או מלאו טופס ליצירת קשר:לייעוץ משפטי מיידי ודיסקרטי

גירושין לאחר נישואים אזרחיים

זוגות רבים מחליטים להינשא (כל אחד מטעמיו) בנישואין אזרחיים. רבים עושים זאת מתוך אילוץ, למשל כאשר אחד מבני הזוג אינו יהודי ולכן ההלכה היהודית לא מכירה בהם, אך חלק עושים זאת מבחירה – במטרה לא לעבור את הפרוצדורות הקשורות בחתונה יהודית או מטעמים אחרים.

זוגות שבוחרים להינשא בנישואין אזרחיים (בטקס אזרחי) צריכים גם הם לעבור הליכי גירושין.

במקרה ומדובר בזוג שהינם יהודים, גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים, הם יתגרשו בבית הדין הרבני, וזאת למרות שלא נישאו בטקס דתי.

לבית הדין הרבני קיימת סמכות בלעדית לדון בנישואין וגירושין של יהודים במדינת ישראל. מטעם זה, גם אם הנישואין בוצעו בטקס אזרחי בחו"ל, ובני הזוג מעוניינים להתגרש בישראל – הם יצטרכו לעשות זאת בבית הדין הרבני.

לא כך ייעשה במידה ואחד מבני הזוג מוגדר כחסר דת או משתייך לאחת העדות האחרות. במקרה זה הוא אינו מוכר על ידי ההלכה היהודית ולבן בית הדין הדתי לא יוכל לדון בתיק הגירושין. במקרים אחרים, לדוג' של נישואין אזרחיים מעורבים (יהודי וחסרת דת), יתנהל ההליך בין כותלי בית המשפט לענייני משפחה.

הליך התרת נישואין

בני זוג מעורבים (אחד יהודי והאחר לא) יפנו בתובענה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה באזור מגוריהם. לתובענה מהסוג הנ"ל – שנקראת התרת נישואין, יצורפו תצהירים של הצדדים, תצהיר מטעם אדם קרוב (במקרה של חסר דת), טפסים שעל הצדדים למלא, תעודת נישואין, תרגום של תעודת הנישואין והתובענה תוגש לפתחו של בית המשפט.

במקרה שבו אחד הצדדים יהודי, יוגשו המסמכים לבית הדין הרבני הגדול לשם קבלת חוות דעת. לאחר שתתקבל חוות הדעת של בית הדין, יחזור התיק לבית המשפט לענייני משפחה ואז תבוצע התרת הנישואין והצדדים יגשו למשרד הפנים ויוכלו לבצע רישום כאמור.

הסכם גירושין

מומלץ מאוד, בנוסף להליך התרת הנישואין, לצרף גם הסכם גירושין. הסכם שיכלול את סיום כלל הזכויות והחובות שבין הצדדים, לרבות, חשבונות בנק, רכבים, נכסי נדל"ן, זכויות סוציאליות וכל זכות אחרת הנובעת מקיום הקשר ביניהם ו/או מעצם הנישואין ללא יואצ מהכלל.

את הסכם הגירושין יש להגיש לאישורו של בית המשפט לצורך מתן תוקף של פסק דין.

כל הזכויות שמורות - דין בבית - עו"ד ערן עזרא, עורך דין לענייני גירושין ומשפחה
כתובת: רחוב מנחם בגין 11, רמת גן | טלפון: 03-6442224

 פרסום באינטרנט